Välkommen!


MEDLEMSINFORMATION

Föreningen är nu upplöst

Den 8 november 2022 hölls en avslutande föreningsstämma där slutredovisningen över likvidationen fastställdes. Därigenom fastställdes även en återbetalning till medlemmarna om 393 kronor per andel. Föreningen är i och med detta upplöst. Efter en klanderfrist om tre månader från dagen för stämmans beslut, dvs. den 8 februari 2023, kommer återbetalningarna till medlemmarna att påbörjas. Återbetalning kommer att ske till det bankkonto som medlem har anmält till medlemsregistret.

Angående förlustavdrag

Flera medlemmar har ställt frågan hur – och när – man ska hantera ett eventuellt förlustavdrag. Jag har varit i kontakt med Skatteverket och fått nedan information. För god ordnings skull får jag friskriva mig från ansvar för informationen, då jag har begränsade skatterättsliga kunskaper och skatterådgivning inte ingår i likvidationsuppdraget.

Enligt information från Skatteverket ska förlustavdrag göras samma år som förlusten anses vara definitiv. Förlusten anses definitiv när föreningen är upplöst och värdet på andelen är känt. Föreningen upplöstes i och med föreningsstämman den 8 november 2022 och då blev även andelens värde känt. Förlustavdrag ska således göras vid deklarationen för inkomståret 2022. Förlusten deklareras antingen på Skatteverkets blankett K10 eller blankett K12. Blankett K10 används om medlem, eller närstående till medlem, har varit verksam i föreningen. Övriga medlemmar använder blankett K12. Blanketterna kan laddas ner via Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se. Via nedan länk kan du läsa mer om andelar i ekonomisk förening under likvidation. Vid ytterligare frågor kring förlustavdrag hänvisas till Skatteverkets upplysningstjänst, tel. 0771 567 567.

Om andelar i ekonomisk förening under likvidation: (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.3/2831.html#h-Upplosning-av-ekonomisk-forening)

Vid övriga frågor gällande föreningen nås jag via nedan kontaktuppgifter.

Svante Hjertén

Hjertén Advokatbyrå
Box 7047
402 31 Göteborg

svante.hjerten@hjertenadvokatbyra.se

070-761 38 00

Denna webbplats finns kvar till maj 2023.


GG8 – ett medlemsägt vindkraftverk i Vänern